Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə bilərlər.
 
Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla investisiyanın maksimum həcmi və onun səmərəli qoyuluşu ilə bağlı ən əlverişli təklif təqdim etmiş və öhdəlik götürmüş iddiaçıya üstünlük veriləcəkdir.
 
 1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat
(01 oktyabr 2021-ci il tarixinə)
 

Hüquqi ünvanı:

Zaqatala rayonu, Yuxarı Tala kəndi

 

 

Səhmdar cəmiyyətinin

əsas fəaliyyət növü:

yaş tütünün tədarükü, qurudulması və quru tütünün emalı

 

 

Nizamnamə kapitalı:

20 331 134 (iyirmi milyon üç yüz otuz bir min yüz otuz dörd) manat

 

 

Buraxılmış səhmlərin sayı:

10 165 567 (on milyon yüz altmış beş min beş yüz altmış yeddi) ədəd

 

 

Buraxılmış səhmlərin növü:

adi, sənədsiz adlı

 

 

Bir səhmin nominal dəyəri:

2 (iki) manat

 

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa

çıxarılan səhmlərin sayı:

8 640 732 (səkkiz milyon altı yüz qırx min yeddi yüz otuz iki) ədəd və güzəştli satışdan qalacaq hissə

 

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa

çıxarılan səhmlərin ümumi nominalı:

17 281 464 (on yeddi milyon iki yüz səksən bir min dörd yüz altmış dörd) manat və güzəştli satışdan qalacaq hissə

 

 

Əhatə etdiyi sahə və tikililərin

xarakteristikası:

səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planında (emissiya prospektində) göstərilmişdir

 

 

Səhmdar cəmiyyətinin digər

müəssisələrdə iştirak payı:

yoxdur

 

 

Qeyri-maddi aktivlər:

yoxdur

 

 

Səhmdar cəmiyyətinin ekoloji vəziyyəti:

qənaətbəxş

 

 

İşçilərin sayı:

109 nəfər

 

 

Səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri:

1 644 616 (bir milyon altı yüz qırx dörd min altı yüz on altı) manat

o cümlədən,

 

 

 

     - dövlət büdcəsinə

yoxdur

 

 

     - DSMF-yə

33 830 (otuz üç min səkkiz yüz otuz) manat

 

 

     - əmək haqqı və ona bərabər tutulan

       borclar üzrə

93 910 (doxsan üç min doqquz yüz on) manat

 

 

     - mal, iş və xidmətlərə görə borclar

201 017 (iki yüz bir min on yeddi) manat

 

 

     - bank krediti

900 000 (doqquz yüz min) manat

 

 

     - sair borclar

415 859 (dörd yüz on beş min səkkiz yüz əlli doqquz) manat

 

 

Debitor borcları:

63 360 (altmış üç min üç yüz altmış) manat

 
 1. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər
 
2.1.     Səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin canlandırılması və günişləndirilməsi, ölkədə tütünçülüyün inkişafına nail oluması və rəqabət qabiliyyətli ixracyönümlü məhsul istehsalının təşkili məqsədilə aşağıdakı məsələləri özündə əks etdirən və investisiya qoyuluşlarının istiqamətləri, məbləğləri və müddətləri göstərilməklə ümumi həcmi 8 000 000 (səkkiz milyon) manatdan az olmayan məbləğdə İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:mövcud bina, tikili və qurğuların müasir tələblərə uyğun əsaslı təmiri və yenidənqurulması;
 • mövcud köhnəlmiş, lakin istifadəyə yararlı avadanlıq, texnika, maşın və mexanizmlərin təmiri və bərpası;
 • əlavə avadanlıq, texnologiya, maşın və mexanizmlərin səhmdar cəmiyyətinin istehsal sahələrində quraşdırılması;
 • istehsal olunan məhsulun çeşidinin artırılması, tütünün fermentləşdirilməsi, tütün yarpağından stripsin alınması;
 • dünyada tanınan məşhur tütün növlərinin yetişdirilməsi, bu sahədə fermerlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və tütünün xammal bazasının artırılması;
 • tütünün tədarük qiymətlərinin tədricən xarici bazarlarda təşəkkül tapmış qiymətlərə uyğunlaşdırılması;
 • tütün sortlarının və hazır məhsulun keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədilə laboratoriya avadalıqlarının yeniləşdirilməsi, anbar şəbəkəsinin və saxlama kameralarının təmiri;
 • səhmdar cəmiyyətinin infrastruktur təminatının təkmilləşdirilməsi və onun yenidənqurulması;
 • yeni iş yerlərinin yaradılması (sahənin mövsümi xarakeri nəzərə almaqla);
 • alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən sonrakı 30 (otuz) gün müddətində təklif olunmuş investisiya həcminin müəyyən hissəsinin (5%-ə qədər) pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına ödənilməsi.
 • Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alınmasına görə dövlət büdcəsinə 6 300 000 (altı milyon üç yüz min) manatdan az olmayan məbləğdə vəsaitin köçürülməsi (xarici valyutada edilən ödənişlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müvafiq tarixə olan rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq Azərbyacan manatına konvertasiya olunmalıdır).
 
 1. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
 
            3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim edilir).
            3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra olunacağına təminat verən 3 000 000 (üç milyon) manat məbləğində vəsaitin beh qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik: NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.
            3.3. İddiaçı hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:
            - təsis sənədlərinin (təsis müqaviləsi, nizamnamə, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış və s.) notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
            - iddiaçının vergi ödəyicisi kimi uçota alınmasını təsdiq edən sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
            - hüquqi şəxsin fəaliyyətini və icra etdiyi layihələri əks etdirən məlumat (hüquqi şəxs yeni yaradıldıqda, bu məlumat onun afilə edilmiş şəxsləri və tərəfdaşları ilə birlikdə icra etdiyi layihələr üzrə təqdim oluna bilər);
            - Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);
            - behin ödənilməsini təsdiq edən sənəd və ya bank qarantiyası (zaminlik müqaviləsi və s.).
            3.4. İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:
            - şəxsiyyət vəsiqəsinin (xarici vətəndaşın pasportunun) müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
            - iddiaçı haqqında məlumat;
            - iddiaçının sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat və VÖEN;
            - Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici fiziki şəxslər üçün);
            - behin ödənilməsini təsdiq edən sənəd və ya bank qarantiyası (zaminlik müqaviləsi və s.).
           
Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar (hüquqi və fiziki şəxslər) tərəfindən ikinci ayrıca möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:
            - İnvestisiya Proqramı;
            - dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinin həcminə dair təklif.
            Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş mətnləri ilə birgə təqdim edilməlidir. Mətnlər arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.
 
 1. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
 
4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq olunduğu tarixdən 30 (otuz) gün müddətində səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasını;
4.1.2. Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən:
-    30 (otuz) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;
-    müqavilədə razılaşdırılacaq şərtlərlə səhmdar cəmiyyətinin kreditor borclarının ödənilməsinin təmin edilməsini (restrukturizasiya daxil olmaqla);
-    30 (otuz) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə əlaqədar cəlb olunmuş məsləhətçi şirkətinə 17 700 (on yeddi min yeddi yüz) manat məbləğində vəsaitin (ƏMDX-ya göstərilmiş məsləhətçi xidmətləri müqabilində müvəffəqiyyətə görə ödəniş qismində müəyyən edilmiş xidmət haqqının) ödənilməsini;
-    30 (otuz) təqvim günü müddətində təklif etdiyi investisiya həcminin ümumi məbləğinin İnvestisiya Proqramı ilə müəyyən edilmiş 5%-ə qədərinin pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsini;
-    öhdəlik götürəcəyi sayda yeni iş yerlərinin yaradılmasını (mövsümi iş yerləri daxil olmaqla);
-    müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.
 
       4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyəti ilə və müvafiq sənədlərlə (Özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) daxil olmaqla) tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 16 noyabr 2021-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, otaq 401. Əlaqə telefonları: 490 24 08 (əlavə 208 və 267), elektron ünvan: office@emlak.gov.az.
       4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 17 noyabr 2021-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1700-dək 4.2-ci bənddə göstərilən ünvanda aparılacaqdır.
       4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin inzibati binasında 18 noyabr 2021-ci il, saat 1130-dan başlayaraq həyata keçiriləcəkdir.