MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )   rəhbərliyiinə

Şərti müsbət rəy

 

Mən “ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )  (Bundan sonra - "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat , pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq  Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır. 

Mən auditi  Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 

 

Sərbəst auditor                                                                                  Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

26 fevral 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019

 

 

 

 

 

                            “ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )  

                                               Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat 

 

 

     2019-cu il  il üzrə

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

         0.00

0,00

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

19 487,00

11 948,00

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

         0.00

         0.00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

43 816,00

34 389,00

 

Amortizasiya xərcləri

 

16 332,00

15 984,00

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

       125 876.00

       133 028.00

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-186 024,00

-171 453,00

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-186 024,00

-171 453,00

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Baş mühəndis: ____________  F.Ə.Əliyev

                            

 

Baş Mühasib______________ N. V. Əliosmanova

    

    25 fevral 2020 il.

 

                                “ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )  

                                           Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

                                                31 dekabr 2019-cu il tarixə                        

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

7 228 171,00

 

7 244 504,00

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

7 228 171.00

 

7 244 504,00

 

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

1 856 385,00

 

1 856 385,00

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

261 604,00

 

256 080,00

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

0,00

 

0.00

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

217 113,00

 

217 113,00

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

2 784 502,00

 

4 239 758,00

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

5 119 604,00

 

6 569 336,00

 

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

12347775,00

 

13813840,00

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

1 926 060,00

 

1 926 060,00

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

1926060,00

 

1 926 060,00

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

594 679,00

 

2 077 049,00

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

2 914 905,00

 

2 838 600,00

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

6 912 131,00

 

6 972 131,00

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

10421715,00

 

11887780,00

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

12347775,00

 

13813840,00

 

 

Baş mühəndis: ____________  F.Ə.Əliyev   

                         

Baş Mühasib__________N. V. Əliosmanova

 

25 fevral 2020 il.

 

 

 

 

                                                “ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )  

 

                                                       Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 

                                                           31 dekabr 2019 -cu il tarixə

 

 

Qeyd

2019

2018

İlin əvvəlinə kapital

 

1 926 060,00

1 926 060,00

İllik artım/çatışmamazlıq

 

0,00

0.00

İlin sonuna kapital

 

1 926 060,00

1 926 060,00

 

Baş mühəndis: ____________  F.Ə.Əliyev                             

 

Baş Mühasib__________   N. V. Əliosmanova

    

    25 fevral 2020-ci il.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               “ Bakı Kondisioneri ” ASC ( VÖEN 9900003331 )  

                                     Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

                                     31 dekabr  2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

0,00

 

0,00

 

 

İcarədən

 

19 487,00

 

11 948,00

 

 

diger

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

19 487,00

 

11 948,00

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

43 816,00

 

34,389,00

 

 

Sair ödənişlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

       0,00

 

 

       0,00

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

 

    0,00

 

    0,00

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

0,00

 

0,00

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

0,00

 

0,00

 

 

 

     Baş mühəndis: ____________  F.Ə.Əliyev                             

 

     Baş Mühasib__________N. V. Əliosmanova

    

         25 fevral 2020 il.