MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

 “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 )  rəhbərliyiinə

Şərti müsbət rəy

 

Mən  “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 ) (Bundan sonra - "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat , pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq  Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır. 

Mən auditi  Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə  zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 

 

Sərbəst auditor                                                                                  Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

12 may 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019

 

 

 

 

                           “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 )

                                               Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat 

 

 

     2019-cu il  il üzrə

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

0,00

0,00

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

161 980,80

128 932,41

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

0,00

0,00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

91 868,21

78 232,95

 

Amortizasiya xərcləri

 

56 479,77

58 690,27

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

         103 005,36

         56 863,95

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-89 372,54

-64 854,76

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-64 854,76

-64 854,76

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 )

                                           Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

                                               31 dekabr 2019-cu il tarixə                         

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

1 598 235,93

 

1 650 024,70

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

1 598 235,93

 

1 650 024,70

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

44 656,10

 

61 500,34

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

196 412,50

 

197 866,55

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

1 214,61

 

483,89

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

3 866 386,21

 

3 791 378,33

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

4 108 668,42

 

4 051 229,11

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

5 706 905,35

 

5 701 253,81

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

3 186 830,00

 

3 186 830,00

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

1 817 301,10

 

1 817 301,10

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

5 004 131,10

 

5 004 131,10

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

3 486,24

 

3 951,24

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

126 310,23

 

125 935,72

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

572 977,78

 

567 235,75

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

702 774,25

 

697 122,71

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

702 774,25

 

697 122,71

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

5 706 905,35

 

5 701 253,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 )

 

                                                       Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 

                                                           31 dekabr 2019-cu il tarixə

 

 

Qeyd

2018

2017

İlin əvvəlinə kapital

 

3 186 830,00

3 186 830,00

İllik artım/çatışmamazlıq

 

0,00

0.00

İlin sonuna kapital

 

3 186 830,00

3 186 830,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           “ Bakı Avtomobil Sənaye ” ASC ( VÖEN 2000073341 )

                                Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

                                 31 dekabr  2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

0,00

 

0,00

 

 

İcarədən

 

0.00

 

0.00

 

 

diger

 

235 663,69

 

128 932,41

 

 

 

 

 

235 663,69

 

128 932,41

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

91 868,21

 

78 232,95

 

 

Sair ödənişlər

 

143 064,76

 

50 216,59

 

 

 

 

 

234 932,97

 

128 449,09

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

730,72

 

 

483,32

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

 

730,72

 

    483,32

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

483,89

 

0,57

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

1214,61

 

483,89