Müstəqil   Auditor  Hesabatı

“Suraxanı   maşınqayırma zavodu” TASC-nin təsisçilərinə!                                                                               Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi,S.Bəhlulzadə küçəsi 411,                                              

Biz  “Suraxanı maşınqayırma zavodu” TASC-nin 31 Dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatından,məcmu gəlirlər hesabatından,kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsip-lərinin qısa təsviri də daxil olmaqla,maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.    

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 Dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziy-yətini,habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynalxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli    təsəvvür yaradır.                                                                                                                                                       

 Rəy üçün əsaslar

Biz auditi audit  standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir.  Biz  Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik  və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetir- misik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının İFRS ( Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlan- masına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək  qabliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasi- ləsiz   fəalyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının  verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti   

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli  təhriflərin olub olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc  etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,lakin o zəmanət vermir ki,əhəmiyyətli təhrif mövcud   olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq,istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasın- da qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda,əhəmiyyətli hesab edilir.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyətinə əlavə təsviri Cəmiyyətin internet səhifəsində  yerləşir. Bu təsvir auditor hesabatının tərkib hissəsidir.

Bəhlul Həsənov   -   Direktor (auditor)                                                                                                                                                                                              Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,                                                                                                                                 Yeni Yasamal 2, ev 5, mənzil 40                                                                                                                          12 mart 2019-cu il     

 


31 Dekabr 2019-cu il tarixinə  Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                      Qeydlər

        2019

          2018

           Aktivlər

 

 

Uzunmüddətli aktivlər:

 

 

Qeyri maddi aktivlər

10472

10472

Torpaq, tikili və avadanlıqlar  

2742710

2852280

Sair     uzunmüddətli  aktivlər  

 

        0

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

2753182

2862752

Qısamüddətli aktivlər:

 

 

Ehtiyatlar

1854037

1930709

Debitor borcları 

1907335

2029310

Digər debitor borcları və avanslar

          0

206429

Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri

   21841

4202

Cəmi qısa müddətli aktivlər 

3783213

4170650

      Cəmi aktivlər

6536395

7033402

Kapital və öhdəliklər 

 

 

       Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə)  kapitalı

4744914

4744914

Kapital ehtiyatları

    57095

    57095

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

- 117248

- 363512

    Cəmi kapitalı

4684761

4438497

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzun müddətli faiz yaradan öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

0

0

Qısamüddətli  öhdəliklər:

 

 

Qısamüddətli     faiz xərcləri yaradan  öhdəliklər

129370

200000

Vergi  və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

924087

1248820

Qısamüddətli     kreditor borcları

509214

400790

Sair     qısamüddətli  öhdəliklər

288963

745295

Cəmi qısamüddətli  öhdəliklər

1851634

2594905

Cəmi   öhdəliklər

1851634

2594905

Cəmi   kapital və öhdəliklər

6536395

7033402

                                                                                                              

      

 

31 Dekabr 2019-cu il tarixinə  Məcmu Gəlirlər Haqqında Hesabat                                                      

                                                                       Qeydlər

        2019

          2018

 

 

 

Əsas  əməliyyat gəliri

 8729398

5963563

 

- 6333041

- 4635724

Ümumi  mənfəət

  2396357

1327839

Digər əməliyyat gəliri / (zərəri)

        676

      87427

İnzibati xərclər

- 1467833

- 1179290

Sair xərclər

   - 55267

   - 57208

Maliyyə xərcləri

   - 37731

   - 19870

Vergiqoymadan əvvəl  mənfəət

  836202

158898

Mənfəət vergisi

- 167240

- 31780

Hesabat dövründə xalis  mənfəət

  668962

127118

 

 

 

 

31 Dekabr 2019-cu il tarixinə  Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat 

 

Ödənilmiş

nominal

(nizamnamə)

kapitalı

Əlavə kapital

 

Bölüşdürülməmiş

mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

Cəmi kapitalı

1  Yanvar 2018-ci il tarixə

4744914

57095

- 425361

4376648

Səhmdar kapitalında dəyişikliklər

 

 

 

         0

Əlavə hesablanıb

 

 

63559

   63559

Hesabat dövründə mənfəət (zərəz)

0

 

- 1710

  - 1710

Nizamnamə kapitalına daxil olan əsas vəsaitlərin silinməsi

 

 

 

 

          0

31  Dekabr 2018-ci il tarixə

4744914

   57095

           - 363512

     4438497

01  Yanvar 2019-cu il tarixə                       

4744914

   57095

           - 363512

     4438497

Əlavə hesablanıb

 

 

1074428

1074428

Hesabat dövründə mənfəət (zərər)                                                                    

 

 

-828164

-828164

Nizamnamə kapitalına daxil olan əsas  vəsaitlərin silinməsi    

 

 

 

 

31  Dekabr 2019-cu il tarixə

4744914

   57095

-117248

4684761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Dekabr 2019-cu il tarixinə Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat      

 

2019

2018

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri:

 

 

Vergiqoymadan sonra mənfəət  

668962

127118

Düzəlişlər:

 

 

Hesablanmış mənfəət vergisi

167240

  31780

Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası

216638

  230000

Maliyyə xərcləri

37731

19870

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən

1090571

408768

əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri

 

 

Ehtiyatların     (artması) / azalması

76672

-761365

Debitor borclarının  (artması) / azalması

121975

59220

Digər debitor borcları və avansların (artması) / azalması

206429

292494

Kreditor borclarının  (artması) / azalması

108424

-14179

Ehtiyatların və hesablanmış xərclərin (artması) / azalması

-324733

-185217

Digər kreditor borclarının  (artması) / azalması

- 456332

125031

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri:

  823006

-75248

Ödənilmış     mənfəət vergisi

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitləri:

823006

-75248

İnvestisiya  fəaliyyətindən yaranan xalis pul vəsaitləri:

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması

-107068

-7336

Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından gəlir (zərəz)

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqların silinməsindən gəlir (zərəz)

 

 

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri:

-107068

-7336

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitləri:

 

 

Banklara və maliyyə institutlarına borcların xalis(artması)/azalması

-70630

-200000

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət ilə əlaqədar sair daxilolma

246264                

  61849

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət ilə əlaqədar sair xaricolma

- 836202

-158445

Ödənilmış maliyyə xərcləri

- 37731

-19870

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan /(istifadə edilən) pul vəsaitləri:

- 698299

83534

Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artım / (azalma)

17639

950

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin əvvəlinə 

4202

3252

Məzənnə fərqinin təsiri

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, ilin sonuna 

21841

4202

Təqdim edilmiş:

 

 

Kassa

    32

  32

Bank hesablarında

10116

4136

Depozit hesabı

11693

   34

 

21841

4202