MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 

 “ Bakı Elektroavtomat ” 

Açıq SəhmdarCəmiyyətin ( VÖEN 1200011221 )  təsisçilərinə

Şərti müsbət rəy

 

Mən  “ Bakı Elektroavtomat ” Açıq SəhmdarCəmiyyətin ( VÖEN 1200011221 )    (Bundan sonra - "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat , pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq   Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır.  

Mən auditi   Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti 

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə   zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına   təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

 

Sərbəst auditor                                                                                   Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

11 mart 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019

 

“ Bakı Elektroavtomat ” ASC ( VÖEN 1200011221 )     

            Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat  

 

 

     2019-cu il  il üzrə 

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

27 694.75

31342,42

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

91 677.45

81161,95 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

71

2174.,00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

74 350.48

68571,50

 

Amortizasiya xərcləri

 

39 234.98

40331,82

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

80 023.46

83556,16

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-73 843.02

-82129,11 

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-73 843.02

-82129,11

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Texniki direktor:                              Nəcəfov.M

 

Baş mühasib:                                   Talıbova.İ

 

11 mart 2020 il

 

“ Bakı Elektroavtomat ” ASC ( VÖEN 1200011221 )  

          Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

                                                               31 dekabr 2019-ci il tarixə

 

 

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

39 624.24

 

44 026,92

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

2 523 961.71

 

2 558 794,01

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

2 563 585.95

 

2 602 820,93

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

912 774.69

 

913 942,49

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

15 693.35

 

12 293,19

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

226 185.96

 

226 134,76

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

1 154 654.00

 

1 152 370,44

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

3 718 239.95

 

3 755 191,37

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital 

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

1 255 478.00

 

1 255 478,00

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

1 494 012.12

 

1 464 620,49

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL 

 

 

2 749 490.12

 

2 720 098,49

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

524 242.29

 

519 908,19

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

524 242.29

 

519 908,19

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

444 507.54

 

515 184,69

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

444 507.54

 

515 184,69

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

968 749.83

 

1 035 092,88

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

3 718 239.95

 

3 755 191,37

 

 

Texniki direktor:                              Nəcəfov.M

Baş mühasib:                                   Talıbova.İ

11 mart 2020 il

 

“ Bakı Elektroavtomat ” ASC ( VÖEN 1200011221 )  

               Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  

 

                                                            31 dekabr 2019 il tarixə

 

 

Qeyd

2019

2018

İlin əvvəlinə kapital

 

2 720 098.49

2 796 910,76

İllik artım/çatışmamazlıq

 

-29 391.63

-76 812,27

İlin sonuna kapital

 

2 749 490.12

2 720 098,49

 

Texniki direktor:                              Nəcəfov.M

 

Baş mühasib:                                    Talıbova.İ

 

11 mart 2020 il

 

 

 

                          “ Bakı Elektroavtomat ” ASC ( VÖEN 1200011221 ) 

 

                                   Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

                                    31 dekabr   2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

27 694.75

 

31 242,42

 

 

İcarədən

 

91 677.45

 

81 161,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 372.20

 

112 504,37

 

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

74 350.48

 

68 571,50

 

 

Sair ödənişlər

 

119 329.44

 

126 061,98

 

 

 

 

193 679.92

 

194 633,48

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

51.20

 

-2 360,11

 

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

226 134.76

 

228 494,87

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

226 185.96

 

226 134,76

 

 

 

Texniki direktor:                              Nəcəfov.M

Baş mühasib:                                    Talıbova.İ

11 mart 2020 il