MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 

 “Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu” ASC

 ( VÖEN 9900019091 )  rəhbərliyiinə

Şərti müsbət rəy

 

Mən Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu ASC ( VÖEN 9900019091 )  (Bundan sonra - "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat ,  pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq   Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır.  

Mən auditi   Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti 

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə   zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına   təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

 

Sərbəst auditor                                                                                   Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

27 aprel 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019 

 

                   Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu ASC ( VÖEN 9900019091 )  

                                               Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat  

 

 

     2019-cu il  il üzrə 

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

2 576 583

2 182 099,80

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

                  0,00

7 100,00

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

1 554 756,69

1 431 675,79

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

522 018,31

447 488,63

 

Amortizasiya xərcləri

 

117 454,12

57 140,96

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

         231 056,23

         98 281.84

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

151 297,65

154 612,58

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

121 038,12

123 690,06

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

İH Sədri:                            S.A.Abbasov                       

Baş mühasib:                      G.Baxşıyev             

27 aprel 2020 il

 

 

 

 

                    Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu ASC 

                                                     ( VÖEN 9900019091 )  

                                           Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

                                                31 dekabr 2019-cu il tarixə                         

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

1 334 021,54

 

1 143 033,16

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

1 334 021,54

 

1 143 033,16

 

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

792 870,30

 

1     010 654,38

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

447 605,08

 

272 661,53

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

359,45

 

14 183,56

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər 

 

24 239,18

 

484 547,75

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

1 265 074,01

 

1 782 047,22

 

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

2599095,55

 

2925080,38

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital 

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

2 149 746,32

 

2 149 746,32

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL 

 

 

2149746,32

 

2149746,32

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

0,00

 

5 886,41

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

0,00

 

0,00

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

449 349,23

 

769 447,65

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

449 349,23

 

775 334,06

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

449 349,23

 

775 334,06

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

2599095,55

 

2925080,38

 

İH Sədri:                            S.A.Abbasov                       

Baş mühasib:                      G.Baxşıyev             

27 aprel 2020 il

 

 

 

 

                               Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu ASC 

                                                                   ( VÖEN 9900019091 )  

 

                                                          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  

 

                                                            31 dekabr 2019 il tarixə

 

 

Qeyd

2019

2018

İlin əvvəlinə kapital

 

2 149 746,32

1 558 208.30

İllik artım/çatışmamazlıq

 

0,00

591 538,02

İlin sonuna kapital

 

2 149 746,32

2 149 746,32

 

İH Sədri:                            S.A.Abbasov                       

Baş mühasib:                      G.Baxşıyev             

27 aprel 2020 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azneftkimyamaş-Balaxanı Maşınqayırma zavodu ASC ( VÖEN 9900019091 )  

                                Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

                                 31 dekabr  2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

2 576 583,46

 

2 182 099,80

 

 

İcarədən

 

0.00

 

0.00

 

 

diger

 

0,00

 

237 481,47

 

 

 

 

 

2 576 583,46

 

2 419 581,27

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

639 472,43

 

447 488,63

 

 

Sair ödənişlər

 

1 951 294,59

 

1 958 077,68

 

 

 

 

 

2 590 767,02

 

2 405 566,31

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

(13 824,11)

 

 

14 014,96

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

 

    (13 824,11)

 

    14 014,96

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

14 183,56

 

168,60

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

359,45

 

14 183,56

 

 

 

     İH Sədri:                             S.A.Abbasov                       

    Baş mühasib:                      G.Baxşıyev             

     27 aprel 2020 il