MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 

 “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )  rəhbərliyiinə

Şərti müsbət rəy

 

Mən “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )  (Bundan sonra - "Cəmiyyət")) 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat , pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq   Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır.  

Mən auditi   Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti 

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə   zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına   təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

 

Sərbəst auditor                                                                                  Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

13 may 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019 

 

                                                  “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )  

                                               Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat  

 

 

     2019-cu il  il üzrə 

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

0.00

0.00

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

29 425,00

27 360,00

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

0,00

0,00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

12 936,00

30 502,20

 

Amortizasiya xərcləri

 

16 829,00

16 496,00

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

19 297.70

19 900.15

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-19 637,70

-39 538.35

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-19 637,70

-39 538.35

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

İH Sədri:                            B.S.Əhmədov

Baş mühasib:                     M.T.İbrahimov            

07 may 2020-ci il

 

 

 

 

                                      “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )

                                           Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

                                                31 dekabr 2019-cu il tarixə                         

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

447 564,00

 

469 742,00

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

447 564,00

 

469 742,00

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

3 825 230,00

 

3 825 230,00

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

363 924,00

 

329 202,00

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

12,00

 

12,00

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər 

 

1 778 111,00

 

1 758 473,00

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

5 967 277,00

 

5 912 917,00

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

6 414 841,00

 

6 382 659,00

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital 

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

3 396 316,00

 

3 396 316,00

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL 

 

 

3 396 316,00

 

3 396 316,00

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

996 084,00

 

961 584,00

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

996 084,00

 

961 584,00

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

2 022 441,00

2 022 441,00

2 024 759,00

2 024 759,00

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

3 018 525,00

 

2 986 343,00

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

6 414 841,00

 

6 382 659,00

 

 

İH Sədri:                            B.S.Əhmədov

Baş mühasib:                     M.T.İbrahimov            

07 may 2020-ci il

 

 

 

 

                                                       “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )

 

                                                          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  

 

                                                            31 dekabr 2019-cu il tarixə

 

 

Qeyd

2019

2018

İlin əvvəlinə kapital

 

3 396 316,00

3 396 316,00

İllik artım/çatışmamazlıq

 

0.00

0,00

İlin sonuna kapital

 

3 396 316,00

3 396 316,00

 

 İH Sədri:                            B.S.Əhmədov

 Baş mühasib:                     M.T.İbrahimov            

 07 may 2020-ci il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   “ Sabunçu EİM ” ASC ( VÖEN 9900031461 )

                                Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

                                 31 dekabr  2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

0,00

 

0,00

 

 

İcarədən

 

29 425,00

 

27 360,00

 

 

diger

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

29 425,00

 

27 360,00

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

12 936,00

 

27 360,00

 

 

Sair ödənişlər

 

16 489,00

 

0,00

 

 

 

 

 

29 425,00

 

27 360,00

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

 

    0,00

 

    0,00

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

12,00

 

12,00

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

12,00

 

12,00

 

 

 

      İH Sədri:                             B.S.Əhmədov

      Baş mühasib:                     M.T.İbrahimov            

      07 may 2020-ci il