MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 

 “ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətin ( VÖEN 9900022851 )  təsisçisinə

 

 

Şərti müsbət rəy

 

 

Mən  “ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin ( VÖEN 9900022851 )      (Bundan sonra - "Cəmiyyət") 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam. Hesab edirəm ki, hesabatımızın “Şərti müsbət rəy üçün əsaslar” bölməsində əks etdirilən məsələnin nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilmiş  məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat , maliyyə vəziyyətinə dair hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat , pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq   Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir .

 

Şərti müsbət rəy üçün əsaslar

 

 

 Cəmiyyət Maliyyə Hesabatlarını mühasibat uçotunu qanunvericiliyə müvafiq olaraq aparmalıdır. Təqdim olunmuş hesabatın həmin sənədlərə tam müvafiqliyi təmin olunmalıdır.  

Mən auditi   Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm və biz digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik

 

Mən diqqəti  Zabrat Maşınqayırma Zavodu  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə hesabatlarına dair izahedici qeydlərində olan koronavirus infeksiyasının yayılması şəraitində və bunun iqtisadi nəticələri ilə bağlı ASC-nin fəaliyyətinin davam etdirilməsinə dair qeyri-müəyyənlik faktorlarına yönəltmək istərdim. İzaedici qeydlərdə hazırki şəraitdə ASC-nin öz fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək sahəsində əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilmişdir. Bu şəraitlə əlaqədar mən öz mülahizələrimə dəyişikliklər etməmişəm.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti 

 

 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

 

 

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə   zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına   təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

 

 

Sərbəst auditor                                                                                   Talıbov Vidadi Musa oğlu

Bakı, Azərbaycan Respublikası

27 aprel 2020-ci il    

İcazə :  SA/389___,  07 fevral_2019

 

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC ( VÖEN 9900022851 )

                      Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat 

 

 

     2019-cu il  il üzrə

 

Bölmə/

maddə/ №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Qeyd

Hesabat dövrü

Əvvəlki dövr

60

Əsas əməliyyat gəliri

 

51 896,00

37 188,00

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

0,00 

0,00 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

0,00

0,00

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

 

272 160,00

111 571,00

 

Amortizasiya xərcləri

 

0,00

16 934,00

 

Sair əməliyyat xərcləri

 

59 800,00

44 737,00

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

-280 064,00 

-136 054,00 

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

-280 064,00

-136 054,00

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

37 188,00

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

0,00 

 

İH Sədri :                              Məmmədov.P.O

 

Baş mühasib:                        Məhəmmədova N.Ə          

 

27 aprel 2020 il

 

 

 

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC ( VÖEN 9900022851 )

          Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

                                                            31 dekabr 2019-cu il tarixə

 

 

Bölmə /

Maddə

№-si

Bölmə / maddələrin adı

Qeydlər

Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

 

0,00

 

0,00

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

 

156 644,00

 

156 644,00

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

156 644,00

 

156 644,00

 

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

 

1 298 119,00

 

1 288 373,00

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

 

0,00

 

5,00

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

 

1,00

 

114,00

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

474 643,00

 

474 643,00

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

 

19 760,00

 

19 760,00

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

1 792 528,00

 

1 782 895,00

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

1 949 167,00

 

1 939 539,00

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital

 

880 616,00

 

880 616,00

 

 

33

Kapital ehtiyatları

 

0,00

 

0,00

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

880 616,00

 

880 616,00

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

41 465,00

 

41 465,00

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

41 465,00

 

41 465,00

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

7 082,00

 

7 082,00

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

61 475,00

 

60 984,00

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

 

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

958 529,00

 

949 392,00

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

1 027 086,00

 

1 017 458,00

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

1 068 551,00

 

1 058 923,00

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

1 949 167,00

 

1 939 539,00

 

İH Sədri :                              Məmmədov.P.O

Baş mühasib:                        Məhəmmədova N.Ə         

27 aprel 2020 il

 

 

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC ( VÖEN 9900022851 )   

            Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 

 

                                                           31 dekabr 2019-cu il tarixə

 

 

Qeyd

2018

2017

İlin əvvəlinə kapital

 

880 616,00

880 616,00

İllik artım/çatışmamazlıq

 

0,00

0,00

İlin sonuna kapital

 

880 616,00

880 616,00

 

İH Sədri :                              Məmmədov.P.O

Baş mühasib:                        Məhəmmədova N.Ə        

27 aprel 2020 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          “ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC ( VÖEN 9900022851 )

 

                                         Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

                                              31 dekabr  2019-cu il tarixdə bitən il ərzində

 

 

Bölmə maddə

 

Bölmə/Maddələrin

 adı

 

Qeyd

  Hesabat dövrü üzrə

Əvvəlki dövr üzrə

1

2

3

       4                         5

       6                     7

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Pul mədaxili:

 

 

 

 

 

 

Digər satışdan

 

51 896,00

 

38 188,00

 

 

Sair

 

0,00

 

3 594,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 896,00

 

41 782,00

 

 

Pul məxarici

 

 

 

 

 

 

İşçilərin xərcləri

 

223 246,,00

 

37 188,00

 

 

Sair ödənişlər

 

49 114,00

 

4 537,00

 

 

 

 

272 360,00

 

41 725,00

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

    114,00

 

    57,00

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin alınmasından pul vəsaitlərinin xaric olması

 

 

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin satışından daxil olma

 

 

 

 

 

 

Pulda xalis artım/azalma

 

     

113,00

     

57,00

 

İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri

 

114,00

 

57,00

 

 

xarici valyuta balansında mübadilə normasında dəyişiklik effekti

 

 

 

 

 

 

İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı

 

1,00

 

114,00

 

 

 

İH Sədri :                              Məmmədov.P.O

Baş mühasib:                        Məhəmmədova N.Ə        

27 aprel 2020 il