“Büdcə  təşkilatlarının,  dövlət  adından  yaradılan
                                                            publik  hüquqi  şəxslərin,  büdcədənkənar  dövlət
                                                             fondlarının, səhmlərinin (paylarının)  30 faizi və ya
                                                             daha artıq hissəsi dövlətə məxsus olan təsərrüfat
                                                             cəmiyyətlərinin  illik  maliyyə  fəaliyyəti haqqında
                                                             məlumatlarının, o cümlədən  dövlət  büdcəsindən
                                                              verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan
                                                              istifadəyə   aid    olan     informasiyanın   internet
                                                              informasiya ehtiyatlarında açıqlaması Qaydası”na

1 nömrəli əlavə
Maliyyə  hesabatlarını  İctimai  Sektor  üçün  Mühasibat  Uçotunun  Beynəlxalq Standartlarına  əsasən  tərtib edən təşkilatalrın illik  maliyyə  fəaliyyəti  haqqında  məlumatlarının,  o  cümlədən   dövlət  büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması

Forma № 1
2018-ci il üzrə
VÖEN: 2000015631
Təşkilatın adı: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Ünvan: Bakı şəhəri Xətai rayonu Yusif Səfərov küşəsi 50
Elektron poçt ünvanı: office@emdk.gov.az
Sıra
№-si
Göstəricilərin adı Hesabat dövrü üzrə
(manatla)
1 2 3
1 Gəlirlər 89 387 320.15 
1.1. qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər 86 409 737.95 
1.2. birja əməliyyatlarından gəlirlər 2 943 991.80 
1.3. sair əməliyyat gəlirləri 33 590.40 
2. Xərclər 69 681 381.44 
2.1. əmək haqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta ayırmaları 9 223 586.35 
2.2. maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri 0.00 
2.3 sərf edilmiş materialların dəyəri 279 982.55 
2.4 amortizasiya xərcləri 2 551 026.02 
2.5. sair əməliyyat xərcləri 57 626 786.52 
2.5.1. o cümlədən, əmlakın ləğv edilməsi və əvəzsiz verilməsi üzrə xərclər  0.00 
2.6. maliyyə xərcləri 0.00