Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 mart tarixli
1885 nömrəli Fərmanına əsasən qərara alıram:
1. “Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası Qaydaları”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi milli məkan
məlumatlarının formalaşdırılmasının, daxil edilməsinin, saxlanılmasının, idarə
olunmasının, inteqrasiyasının və istifadəsinin, o cümlədən metaməlumatların
formalaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə “Milli Məkan Məlumatları” informasiya
sistemini yaratsın və həmin sistemin Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə
inteqrasiyası üçün zəruri tədbirlər görsün.
3. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, o cümlədən
dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər:
3.1. milli məkan məlumatlarını bu Fərmanla təsdiq edilmiş “Milli məkan
məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası qaydalarına” və standartlara
müvafiq olaraq elektron qaydada formalaşdırılmasını təmin etsinlər;
3.2. milli məkan məlumatlarının saxlanılmasının, idarə olunmasının,
inteqrasiyasının və istifadəsinin təmin edilməsi məqsədilə sahibi və ya operatoru
olduqları dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Elektron Hökumət
İnformasiya Sisteminə inteqrasiyasını təşkil etsinlər.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
4.1. milli məkan məlumatlarının siyahısını və təsnifatını iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin;
4.2. milli məkan məlumatlarının aero, peyk və ya digər vasitələrlə təsdiq edilməsi
ilə bağlı monitorinq keçirilməsi qaydasını üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin;
4.3. “Milli Məkan Məlumatları” informasiya sistemi haqqında Əsasnamənin
layihəsini beş ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
4.4. milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması ilə bağlı standartların
hazırlanması üçün zəruri tədbirlər görsün;
4.5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
4.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
4.7. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
4.8. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi bu Fərmanın 4.1-ci bəndinə əsasən müəyyən edilən
milli məkan məlumatlarının ilkin mənbəyini və onları formalaşdıran aidiyyəti dövlət
qurumlarının siyahısını müəyyən etsin.
6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat versin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2018-ci il
№ 448
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 28 dekabr tarixli 448 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. “Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiyası Qaydaları”
(bundan sonra – Qaydalar) “Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 mart
tarixli 1885 nömrəli Fərmanının 1.7-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır və milli məkan
məlumatlarının formalaşdırılması, aktuallığının təmin edilməsi və inteqrasiyası, o
cümlədən milli məkan məlumatları üzrə xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı qaydaları
müəyyən edir.
1.2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı
mənaları ifadə edir:
1.2.1. milli məkan məlumatı – Azərbaycan Respublikası ərazisində müəyyən
məkan, ərazi və coğrafi bölgə ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli olan istənilən
məlumat;
1.2.2. metaməlumat – milli məkan məlumatlarının təsviri, formalaşdırılması, əldə
edilməsi və idarə olunması, o cümlədən milli məkan məlumatları üzrə xidmətlərin
göstərilməsi ilə bağlı məlumat toplusu;
1.2.3. milli məkan məlumatları üzrə xidmətlər – milli məkan məlumatlarının
informasiya texnologiyaları vasitəsilə əldə edilməsinə və istifadəsinə imkan yaradan
xidmətlər;
1.2.4. milli məkan məlumatları infrastrukturu – milli məkan məlumatları
toplusunu, metaməlumatları, milli məkan məlumatları üzrə xidmətlərin göstərilməsini,
texnologiyaları, milli məkan məlumatlarının və metaməlumatların əldə edilməsini,
formalaşdırılmasını, mühafizəsini, idarə olunmasını, mübadiləsini və istifadəsini,
standartlarını, monitorinq və koordinasiya mexanizmini nəzərdə tutan proseslərin
məcmusu;
1.2.5. Milli Məkan Məlumatları informasiya sistemi (bundan sonra – MMM
informasiya sistemi) – milli məkan məlumatlarının toplanmasını, emalını, idarə
edilməsini, inteqrasiyasını və xidmətlərin göstərilməsini təmin edən dövlət informasiya
sistemi;
1.2.6. baza məkan obyekti – zamana və fəzada yerləşmə vəziyyətinin
dayanıqlılığına görə fərqlənən, dəqiq təsvir edilən və başqa obyektlərin
mövqeləndirilməsinə imkan verən fəza obyekti;
1.2.7. baza məkan məlumatı – istənilən yaxın məkan obyektinin koordinatlarının
müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən baza məkan obyektinin koordinat təsviri;
1.2.8. Geoportal – milli məkan məlumatlarının axtarılmasını, əldə edilməsini və
xidmətlərin göstərilməsini təmin edən informasiya ehtiyatı;
1.2.9. milli məkan məlumatlarının monitorinqi – milli məkan məlumatlarının
aero, peyk və ya digər vasitələrdən daxil olan məlumatlar əsasında təsdiq edilməsi ilə
bağlı həyata keçirilən nəzarət tədbirləri.
1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan digər anlayışlar “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu və “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı, o
cümlədən Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən
edilmiş mənaları ifadə edir.
1.4. MMM informasiya sisteminin yaradılmasını, idarə olunmasını, fəaliyyətinin
təşkilini və inkişafını sistemin operatoru (bundan sonra - Operator) – Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi təmin edir.
1.5. “Elektron hökumət” portalının (bundan sonra – Portal) altsistemi olan
Geoportalın yaradılmasını, idarə olunmasını, fəaliyyətinin təşkilini və inkişafını
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra - Əlaqələndirici qurum) təmin edir.
1.6. Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılmasını, əldə edilməsini, idarə
olunmasını, aktuallığının təmin edilməsini və mühafizəsini dövlət qurumları
səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata keçirirlər.
1.7. Dövlət qurumları tərəfindən milli məkan məlumatlarının təkrar
formalaşdırılmasına yol verilmir.
1.8. Dövlət informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində formalaşdırılan, əldə
edilən və istifadə olunan milli məkan məlumatları və metaməlumatlar Azərbaycan
Respublikasının mülkiyyətidir.
1.9. Milli məkan məlumatları infrastrukturunun formalaşdırılması, idarə
olunması, aktuallığının təmin edilməsi, inteqrasiyası və mühafizəsi ilə bağlı xərclər
dövlət büdcəsi və normativ hüquqi aktlarla qadağan edilməyən digər mənbələr
hesabına maliyyələşdirilir.
2. Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması
2.1. Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması bu Qaydalara uyğun olaraq, o
cümlədən qabaqcıl beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə
qəbul olunmuş normativ hüquqi aktları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
2.2. Milli məkan məlumatları aşağıdakı məqsədlər üçün formalaşdırılır:
2.2.1. milli məkan məlumatlarından istifadə imkanlarının yaradılması;
2.2.2. təkrar məlumatların yaradılmasına yol verilməməsi və büdcə vəsaitinə
qənaət edilməsi;
2.2.3. dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətində
səmərəliliyin və effektivliyin artırılması;
2.2.4. dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi;
2.2.5. milli məkan məlumatlarından ərazi planlaşdırılması sənədlərinin,
infrastruktur layihələrinin, sosial-iqtisadi inkişaf və ekoloji proqramların
hazırlanmasında istifadə edilməsi;
2.2.6. milli məkan məlumatlarından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün onların
təsnifatlaşdırılması.
2.3. Baza məkan məlumatlarının əsasını dövlət torpaq kadastrı, daşınmaz əmlakın
dövlət reyestri, geodeziya, rəqəmsal ortoşəkillər, rəqəmsal relyef modeli, nəqliyyat
şəbəkəsi, hidroqrafik şəbəkə və inzibati ərazi bölgüsü vahidləri təşkil edir.
2.4. Milli məkan məlumatlarını Əlaqələndirici qurumun müəyyən etdiyi ilkin
mənbələr üzrə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına əsasən
səlahiyyətli dövlət qurumları formalaşdırır.
2.5. Milli məkan məlumatları dövlət qurumları tərəfindən həmin məlumatların
yaradılması, toplanması, digər dövlət qurumlarından, yerli özünüidarəetmə
orqanlarından, hüquqi və fiziki şəxslərdən əldə edilməsi yolu ilə formalaşdırılır.
2.6. Əlaqələndirici qurumun müəyyən etdiyi siyahıya müvafiq olaraq ilkin
mənbəni formalaşdırmalı olan dövlət qurumları milli məkan məlumatlarını
formalaşdıraraq elektron formatda öz informasiya sistemlərinə və ehtiyatlarına daxil
edir və həmin məlumatları inteqrasiya yolu ilə MMM informasiya sisteminə
göndərirlər.
2.7. İnformasiya sistemlərinə və ehtiyatlarına malik olmayan dövlət qurumları
formalaşdırdıqları Milli məkan məlumatlarını elektron formatda MMM informasiya
sisteminə Operator tərəfindən yaradılan inteqrasiya pəncərəsi vasitəsilə göndərirlər.
2.8. Dövlət qurumlarının formalaşdırdıqları milli məkan məlumatları aero, peyk
və ya digər vasitələrlə təsdiq edilməlidir.
2.9. Milli məkan məlumatlarının aero, peyk və ya digər vasitələrdən daxil olan
məlumatlar əsasında təsdiq edilməsi məqsədilə Operator mütəmadi monitorinqlər
keçirir. Milli məkan məlumatları monitorinq nəticəsində Operator tərəfindən təsdiq
edildikdən sonra real vaxt rejimində MMM informasiya sisteminə daxil edilir.
2.10. Monitorinqlər zamanı aşkar edilən uyğunsuzluqlarla bağlı mübahisələri
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həll edir.
2.11. Operator milli məkan məlumatlarını rəqəmsal xəritə üzərində yerləşdirir.
2.12. Metaməlumatlar dövlət qurumları tərəfindən MMM informasiya sisteminə
göndərilən, daxil edilən və həmin sistem vasitəsilə göstərilən xidmətlər üzrə toplanılan
məlumatlar əsasında formalaşdırılır.
2.13. Metaməlumatlara daxildir:
2.13.1. milli məkan məlumatları toplusu;
2.13.2. milli məkan məlumatlarını formalaşdıran dövlət qurumları;
2.13.3. milli məkan məlumatlarının istifadəsi ilə bağlı məlumatlar, o cümlədən
istifadə məqsədləri və ödənişlər;
2.13.4. milli məkan məlumatlarından istifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər və onların
səbəbləri;
2.13.5. milli məkan məlumatları üzrə xidmətlər.
3. Milli məkan məlumatlarından istifadə
3.1. Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan məlumatlar istisna olunmaqla,
dövlət qurumları, yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
milli məkan məlumatlarından istifadə Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə
inteqrasiya və Portal vasitəsilə təmin edilir.
3.2. Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan milli məkan məlumatlarından
“İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Məlumat azadlığı haqqında” və “Dövlət sirri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasının digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada istifadə
edilir.
3.3. Aktual və etibarlı milli məkan məlumatlarından sərbəst, maneəsiz və hamı
üçün bərabər şərtlərlə aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:
3.3.1. dövlət qurumlarının funksiyalarının, hüquqlarının və vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi;
3.3.2. dövlət qurumlarının qərar qəbul etməsi və idarəetmə zamanı keyfiyyətin və
effektivliyin artırılması;
3.3.3. ərazi planlaşdırılması sənədlərinin, infrastruktur layihələrinin, sosial-iqtisadi
inkişaf proqramlarının və ekoloji proqramların hazırlanması;
3.3.4. beynəlxalq səviyyədə və ölkə daxilində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı
tədbirlər görülməsi;
3.3.5. təhsil və ya elmi-tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
3.3.6. yerli özünüidarəetmə orqanlarının qanunla müəyyən edilmiş
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi;
3.3.7. sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
3.3.8. qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər məqsədlər.
3.4. Dövlət informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə malik olan dövlət
qurumlarının milli məkan məlumatlarından istifadəsi onların informasiya ehtiyatları və
sistemləri bu Qaydaların 4-cü hissəsinə uyğun olaraq Elektron Hökumət İnformasiya
Sisteminə inteqrasiya edildikdən sonra məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi yolu
ilə təmin edilir.
3.5. Dövlət informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə malik olmayan dövlət
qurumlarının, habelə yerli özünüidarəetmə orqanlarının və hüquqi şəxslərin milli
məkan məlumatlarından istifadəsi onların Portalda yaradılan elektron kabinetləri
vasitəsilə təmin edilir. Bu halda dövlət qurumlarının, habelə yerli özünüidarəetmə
orqanlarının və hüquqi şəxslərin möhür hüquqlu rəhbər şəxsi tərəfindən Portalda
qeydiyyatdan keçirilən və müvafiq hüquqlar verilən məsul şəxsləri gücləndirilmiş
elektron imza ilə Portalda identikləşdirildikdən sonra avtomatik qaydada yaradılan
elektron kabinetlərinə daxil olaraq, milli məkan məlumatlarından istifadə edirlər.
3.6. Fiziki şəxslər gücləndirilmiş elektron imza ilə Portalda identikləşdirildikdən
sonra avtomatik qaydada yaradılan elektron kabinetlərinə daxil olaraq, milli məkan
məlumatlarından istifadə edirlər.
3.7. Hüquqi və fiziki şəxslərə Portal vasitəsilə milli məkan məlumatlarının
formalaşdırılmasında iştirak imkanı yaradılır. Hüquqi və fiziki şəxslərin Portalda
yaradılan elektron kabinetləri vasitəsilə təqdim etdikləri milli məkan məlumatları
aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən təsdiq edildikdən sonra MMM informasiya
sisteminə daxil edilir.
3.8. Milli məkan məlumatlarından istifadə ilə bağlı dövlət qurumlarının, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin aşağıdakı hüquqları vardır:
3.8.1. milli məkan məlumatlarını əldə etmək;
3.8.2. milli məkan məlumatlarının MMM informasiya sisteminə daxil edilməsi
üçün həmin informasiya sistemi və portal vasitəsilə müraciət etmək, müraciətə
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə baxılmanı tələb etmək;
3.8.3. milli məkan məlumatlarının verilməsindən imtinadan inzibati qaydada və
məhkəməyə şikayət etmək;
3.8.4. MMM informasiya sistemi vasitəsilə milli məkan məlumatlarının
formalaşdırılmasını həyata keçirən dövlət qurumlarına sorğular göndərmək, həmin
sorğulara cavab almaq;
3.8.5. MMM informasiya sisteminin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair
təkliflər vermək;
3.8.6. bu Qaydalardan irəli gələn digər hüquqları həyata keçirmək.
3.9. Milli məkan məlumatlarından istifadə ilə bağlı dövlət qurumlarına, yerli
özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə bu Qaydaların 6.0.7-ci və 6.0.8-ci
yarımbəndində qeyd edilən xidmətlər göstərilir.
3.10. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
əsasında milli məkan məlumatlarının və metaməlumatların transsərhəd ötürülməsi və
istifadəsi mümkündür.
3.11. Milli məkan məlumatları üzrə xidmətlər, bu Qaydaların 3.3.1-3.3.5-ci
yarımbəndlərində və 3.10-cu bəndində qeyd edilən hallar istisna olmaqla, ödənişli
qaydada göstərilir.
3.12. Milli məkan məlumatlarından istifadəyə görə ödənişləri (xidmət haqqı)
Operatorun təklifləri əsasında Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurası müəyyən edir.
Qeyd edilən ödənişlərdən toplanan vəsait Operator tərəfindən milli məkan məlumatları
infrastrukturunun idarə edilməsinin və təkmilləşdirilməsinin maliyyələşdirilməsinə
sərf edilir.
3.13. Dövlətin və cəmiyyətin təhlükəsizliyi və beynəlxalq maraqları nəzərə
alınaraq milli məkan məlumatlarından istifadə qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırıla
bilər.
3.14. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarında başqa hallar
nəzərdə tutulmadıqda, Portaldan istifadəçiyə verilmiş elektron sənədin möhürlə təsdiq
edilmiş, əl ilə imzalanmış sənədə bərabər hüquqi qüvvəsi vardır.
4. Milli məkan məlumatlarının inteqrasiyası
4.1. Milli məkan məlumatlarının mübadiləsi Elektron Hökumət informasiya
sistemi vasitəsilə təmin edilir. Dövlət qurumları milli məkan məlumatlarını MMM
informasiya sisteminə göndərmək və onlardan istifadə etmək üçün öz informasiya
ehtiyatlarının və sistemlərinin Elektron Hökumət informasiya sisteminə qoşulmasını
təmin edirlər.
4.2. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin Elektron Hökumət
informasiya sisteminə qoşulması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12
sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları
və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları”nın 4-cü hissəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.3. Dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə malik olmayan dövlət qurumları
milli məkan məlumatlarını MMM informasiya sisteminə göndərmək və onlardan
istifadə etmək üçün sistemdə və Portalda yaradılan inteqrasiya pəncərəsinə daxil
olurlar.
4.4. Bu Qaydaların 4.3-cü bəndində qeyd edilən dövlət qurumları formalaşdırılan
milli məkan məlumatlarını MMM informasiya sisteminə göndərmək və onlardan
istifadə etmək üçün məsul şəxslər müəyyən edirlər. Qeyd edilən məsul şəxsləri dövlət
qurumlarının möhür hüquqlu rəhbər şəxsi Portalda qeydiyyatdan keçirir və onlara
müvafiq hüquqlar verir.
4.5. Məsul şəxs MMM informasiya sisteminə və Portala girişi, o cümlədən
məlumatların göndərilməsini gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə
həyata keçirir. Məlumatlar daxil edilərkən mötəbərliyi təmin etmək üçün onlar məsul
şəxsin gücləndirilmiş elektron imzası ilə imzalanır.
4.6. Məlumatların mübadiləsi hər bir məlumat üçün Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi təsnifata uyğun formalaşdırılan unikal
identikləşdirmə kodu vasitəsilə həyata keçirilir.
5. Milli məkan məlumatlarını formalaşdıran dövlət qurumlarının funksiyaları
5.0. Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması ilə bağlı dövlət qurumlarının
aşağıdakı funksiyaları vardır:
5.0.1. Əlaqələndirici qurumun müəyyən etdiyi ilkin mənbə üzrə milli məkan
məlumatlarını formalaşdırmaq, o cümlədən formalaşdırdığı milli məkan
məlumatlarının aktuallığını, tamlığını və mühafizəsini təmin etmək;
5.0.2. formalaşdırdığı və ya dəyişiklik etdiyi milli məkan məlumatlarını dövlət
informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil etmək, milli məkan məlumatlarını həmin
informasiya sistemləri və ya inteqrasiya pəncərəsi vasitəsilə MMM informasiya
sisteminə göndərmək;
5.0.3. milli məkan məlumatlari infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
operatora təkliflər vermək, o cümlədən operatorun təklifləri əsasında müvafiq tədbirlər
görmək;
5.0.4. milli məkan məlumatları ilə bağlı Operatorun monitorinq aparmasına şərait
yaratmaq, zəruri məlumatları operatora təqdim etmək;
5.0.5. milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və istifadəsi ilə bağlı
beynəlxalq təcrübəni və standartları öyrənmək, tətbiq etmək, bu sahədə müvafiq
ölkədaxili və beynəlxalq qurumlarla (təşkilatlarla) əməkdaşlıq etmək;
5.0.6. bu Qaydalardan irəli gələn digər funksiyaları yerinə yetirmək.
6. Operatorun funksiyaları
6.0. Operatorun funksiyaları aşağıdakılardır:
6.0.1. milli məkan məlumatları infrastrukturunun formalaşdırılması, istifadəsi,
saxlanılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək üçün aidiyyəti dövlət
qurumlarının əməkdaşlarından ibarət işçi qruplar yaratmaq, o cümlədən işçi qrupların
fəaliyyətinə ekspert və mütəxəssislər cəlb etmək;
6.0.2. aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə milli məkan məlumatları
infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı perspektiv və illik tədbirlər planlarını
hazırlamaq və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;
6.0.3. milli məkan məlumatları infrastrukturunun istifadəsi və inkişafı ilə bağlı
aidiyyəti dövlət qurumlarına təkliflər vermək, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarla və
xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi
aparmaq;
6.0.4. milli məkan məlumatlarının elektron informasiya ehtiyatını, o cümlədən
metaməlumatları dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin inteqrasiyası və
MMM informasiya sistemində yaradılan inteqrasiya pəncərəsi vasitəsilə
formalaşdırmaq;
6.0.5. aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə milli məkan məlumatlarının
mühafizəsini, aktuallığını, tamlığını və əlçatanlığını təmin etmək;
6.0.6. milli məkan məlumatları ilə bağlı monitorinqlər aparmaq, bu məqsədlə
aidiyyəti dövlət qurumlarından məlumatlar almaq;
6.0.7. MMM informasiya sistemində “açar söz” əsasında axtarış imkanını
yaratmaq;
6.0.8. MMM informasiya sistemində hər hansı bir hissəsinin görüntülənməsi,
götürülməsi, köçürülməsi, miqyasının artırılması-azaldılması, yüklənilməsi, formatının
dəyişdirilməsi və birbaşa əldə edilməsi imkanını yaratmaq;
6.0.9. milli məkan məlumatları üzrə xidmətlərdən sərbəst və maneəsiz istifadəni
təmin etmək;
6.0.10. milli məkan məlumatları və metaməlumatlar ilə bağlı təlimlər, seminarlar,
elmi-praktiki konfrans və simpoziumlar keçirmək, o cümlədən nəşrlər buraxmaq;
6.0.11. öz fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
hesabat vermək;
6.0.12. bu Qaydalardan irəli gələn digər funksiyaları yerinə yetirmək.